Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Nakoming en extra garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden betekent:

• Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij je als consument producten koopt op afstand van SNURK.
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen je als consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
• Consument: de persoon die producten aanschaft van SNURK.
• Dag: kalenderdag.
• Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
• Duurzame gegevensdrager: alle middelen om informatie die persoonlijk naar de consument of naar SNURK is gestuurd, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de aankoop.
• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt: SNURK.
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als de consument een product koopt via internet, telefoon of met bestelbonnen bij SNURK, waarbij er geen direct contact is tussen de consument en SNURK.
• Modelformulier voor herroeping: het retourformulier is op te vragen via shop@snurkamsterdam.com.
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en SNURK direct contact hebben gehad.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

SNURK b.v.
Vestigingsadres: Cruquiusweg 96B, 1019AJ Amsterdam
Bezoekadres: Cruquiusweg 96S, 1019AJ Amsterdam
Telefoonnummer: 020 – 7510954, bereikbaar op werkdagen van 9:00-17:00
E-mailadres: shop@snurkamsterdam.com
KvK-nummer: 59044624
Btw-identificatienummer: NL 853293831 B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SNURK en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen SNURK en een consument voor zendingen binnen Nederland en België.
• Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 - Het aanbod

• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Alle producten bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving die voldoende gedetailleerd is voor de consument om een goede beoordeling te maken van het product. Alle foto’s zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissingen of fouten zijn niet bindend voor SNURK.
• Elk product bevat de nodige informatie, zodat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn bij aanvaarding van het product.

Artikel 5 - De overeenkomst

• De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
• Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt SNURK via elektronische weg de ontvangst van de bestelling van het product. Zolang de ontvangst van deze aankoop niet door SNURK is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
• Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt SNURK voor passende technische en organisatorische maatregelen voor een beveiligde elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige website. Voor het elektronisch betalen, zorgt SNURK voor passende veiligheidsmaatregelen.
• SNURK kan zich, binnen de regels van de wet, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, als ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SNURK op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag een bestelling of aanvraag worden geweigerd of aan bijzondere voorwaarden worden verbonden.
• SNURK zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk meesturen:

a. Het bezoekadres van de vestiging van SNURK waar de consument met klachten terecht kan.

b. De voorwaarden over de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke uitleg wanneer het is uitgesloten om beroep te doen op het herroepingsrecht.

c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

d. De prijs inclusief belastingen van het product en verzendkosten, als ook de wijze van betaling.

e. Het retourformulier indien de consument herroepingsrecht heeft.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

• De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 28 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. SNURK mag vragen naar de reden van retour, maar dit niet verplichten.
• De 28 dagen bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen.

b. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
• De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.
• De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als SNURK hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier of op andere duidelijke wijze aan SNURK.
• Zo snel mogelijk, maar binnen 28 dagen vanaf de levering, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
• De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door SNURK verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
• Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
• De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

• Als SNURK de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zonder uitstel een ontvangstbevestiging.
• SNURK vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door SNURK in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zonder uitstel maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt.
• SNURK gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
• Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft SNURK de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - De prijs

• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, uitgezonderd prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
• De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

• SNURK staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat SNURK er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
• Een door SNURK, de toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover SNURK kan doen gelden indien SNURK is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
• Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van SNURK, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

• SNURK zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SNURK kenbaar heeft gemaakt.
• SNURK zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging heeft, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
• Na ontbinding conform het vorige lid zal SNURK het bedrag dat de consument betaald heeft zo snel mogelijk terugbetalen.
• Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij SNURK tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan SNURK bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

• Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
• Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
• Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 - Klachtenregeling

• De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
• Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
• De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

• Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.